ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ BDL

1. Η εταιρεία "BDL ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΚΕ" διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στον τυχερό το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο. Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω της ιστοσελίδας : https://www.instagram.com/bdelorganicfoods

2. Δικαίωμα συμμετοχής για το δώρο του διαγωνισμού μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους.

3. Η διαδικασία έχει ως εξής: από τις 10 Ιουνίου 2023 έως και τις 20 Ιουνίου 2023 όσοι επιθυμούν την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν follow στη σελίδα της εταιρείας BDL ORGANIC FOODS στο Instagram, like στην φωτογραφία του διαγωνισμού https://www.instagram.com/reel/CtTdWBGIl-7/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== και στη συνέχεια για να ολοκληρωθεί σωστά η συμμετοχή τους θα πρέπει να κάνουν σχόλιο κάτω από την φωτογραφία του διαγωνισμού με tag έναν φίλο. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023. Κάθε χρήστης μπορεί να κάνει όσα σχόλια θέλει και κάθε σχόλιο θεωρείται μία ξεχωριστή συμμετοχή, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε σχόλιο γίνεται αναφορά (tag) σε διαφορετικό φίλο/η (διαφορετικό προφίλ) στο Instagram.

4. Δώρο διαγωνισμού: Ένα καινούριο Nintendo SWITCH console με αρ. XKJ**********24 

5. Για την ανάδειξη του νικητή θα διεξαχθεί κλήρωση, παρουσία εκπροσώπου της εταιρείας BDL ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΚΕ. Κατά την διενέργεια της κλήρωσης θα αναδειχθούν συνολικά 1 νικητής και 2 αναπληρωτές για το σύνολο των συμμετοχών. Εάν ο νικητής δεν επικοινωνήσει έως και τις 30 Ιουνίου 2023 με την εταιρεία μέσω μηνύματος στο προφίλ στο Instagram https://www.instagram.com/bdlorganicfoods ακυρώνεται η νίκη του και αντικαθιστάται από τον πρώτο αναπληρωτή. Ο αναπληρωτής έχει προθεσμία για επικοινωνία με την εταιρεία μας μέχρι τις 10 Ιουλίου 2023. Η εταιρεία δικαιούται να ματαιώσει τις κληρώσεις ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους χωρίς προειδοποίηση.

6. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα ανακοινωθούν την 21 Ιουνίου 2023 στο προφίλ (σελίδα) της εταιρείας στο Instagram στη δημοσίευση συμμετοχής του διαγωνισμού https://www.instagram.com/reel/CtTdWBGIl-7/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== όπου θα αναρτηθεί σχόλιο με τα usernames που χρησιμοποιούν ο νικητής και οι αναπληρωτές με τα οποία έλαβαν μέρος στην κλήρωση. 

Ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με μήνυμα από το προφίλ με το οποίο συμμετείχε στο διαγωνισμό, με τη σελίδα της εταιρείας στο Instagram https://www.instagram.com/bdlorganicfoods προκειμένου να ενημερώσει με τα απαραίτητα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής δώρου, τηλέφωνο, e-mail).

7. Η εταιρεία στη συνέχεια θα επικοινωνήσει με τον νικητή του διαγωνισμού τηλεφωνικά για την αποστολή/ παράδοση του δώρου. 

8. Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν 2 αναπληρωματικοί νικητές, οι οποίοι θα ενημερωθούν μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας στο Instagram, ανάλογα με τη σειρά ανάδειξης τους, σε περίπτωση που το δώρο δε θα απονεμηθεί στον αρχικό νικητή λόγω ακύρωσης της συμμετοχής ή μη επικοινωνίας με την εταιρεία όπως περιγράφεται στα προηγούμενα εδάφια.

9. Ως προϋπόθεση αποδοχής του δώρου, ο νικητής οφείλει να κατέχει το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα του και η ηλικία του, κατά την παράδοση του δώρου. Επιπλέον, ο νικητής να φωτογραφηθεί με το δώρο κατά την παραλαβή του, κατά το άνοιγμα της συσκευασίας ή/ και χρήσης του δώρου.  Αυτές τις φωτογραφίες πρέπει να αποστείλει με μήνυμα ή e-mail στην εταιρεία και οι φωτογραφίες δύναται να δημοσιευτούν στην σελίδα της εταιρείας στο Instagram https://www.instagram.com/bdlorganicfoods με τα στοιχεία του νικητή (Ονοματεπώνυμο), προς διασφάλιση της διαφάνειας και τήρησης των όρων και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

10. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην ιστοσελίδα της https://www.bdlorganics.gr/ καθώς και στην σελίδα της στο Instagram https://www.instagram.com/bdlorganicfoods, όπως και να αναδημοσιεύσει/ αναρτήσει φωτογραφίες του νικητή με την παράδοση του δώρου. Με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ‘Συμμετέχοντες’ δίνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους. 

11. Αν ο νικητής αρνηθεί το δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης του έως και τις 30 Ιουνίου 2023, το δώρο απονέμεται στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή.

12. Η συμμετοχή και τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

13. Η εταιρεία δικαιούται να μεταβάλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της https://www.bdlorganics.gr/ ή/ και στην σελίδα της στο Instagram https://www.instagram.com/bdlorganicfoods. H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική της κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

14. Ο διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Instagram δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.

15. Η συμμετοχή στη κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής.